Be Yourself
Photographer : Onur Oduncular
Stylist : Nataliia Chernysh
Model : Maria Svyntsytska
Make Up Artist : Zaika Lyuba
Hair Stylist : Shemuratova Vladyslava